• September 28, 2022
อบรมที่สูง

อบรมที่สูง ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์อะไรบ้าง

การทำงานบนที่สูง คือ การปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งการทำงานบนที่สูงเช่น งานซ่อมบำรุง ง่านต่อเติม งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง ฯลฯ ย่อมมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ การพลัดตกลงจากที่สูงผู้ปฏิบัติงานอาจเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น การอบรมที่สูงจึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก วันนี้เราจะพามาดูกันว่าประโยชน์ของการอบรมที่สูง มีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการอบรมที่สูง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือนายจ้างเองควรส่งลูกจ้างที่ปฏิบัติงานบนที่สูงเข้ารับการอบรมก่อนเริ่มทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสูงจ้างสูงสุด

1.เกิดความรู้และความเข้าใจ

ผู้เข้ารับการอบรมที่สูง จะเกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานบนที่สูง หลักการ เหตุผลต่างๆ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย มีอะไรบ้างที่ต้องอะไร ได้เรียนรู้การป้องกันด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง สาระความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงจะสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงในปัจจุบันนั้นมีมากมาย จนบางครั้งอาจทำให้เกิดความสบสน หากเลือกใช้ผิดหรือเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงไม่เหมาะสม ท้ายที่สุดแล้วก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ นำมาสูงการบาดเร็วหรือเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

3.เทคนิคการทำงานบนที่สูง

การอบรมที่สูง หลักสูตรที่ใช้อบรมประกอบไปด้วย เทคนิคการทำงานบนที่สูง เช่น เทคนิคการปล่อยมือแบบอิสระ เทคนิคการประยุกต์ใช้ป้องกันป้องกันภัยส่วนบุคคล ฯลฯ เทคนิคต่างๆ เหล่านี้นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านั้นทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ จนสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

4.ตระหนักถึงความไม่ประมาท

ผู้เข้ารับการอบรมที่สูง เมื่อผ่านการอบรมแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่ประมาท ตระหนักรู้ว่าอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะมีความรู้เข้าใจหลักการเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดความประมาท ไม่ระมัดระวัง คิดว่าตนเองมีประสบการณ์มากมาย มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานบนที่สูง ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ

ทั้งหมดนี้ คือ ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงจะได้รับหลังผ่านการอบรมที่สูง ปัจจุบันผู้ที่สนใจหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมที่สูงได้กับศูนย์ฝึกอบรมทั่วไป เลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้เท่านั้น